دسته‌بندی نشده

اطلاعاتی راجع به پسوندها و پیشوندها ی بلبرینگ

شماره فنی بلبرینگ حاوی مشخصات فنی آن است حال اگر پسوند یا پیشوندی به آن اضافه شود به این معناست که آن بلبرینگ نسبت به حالت استاندارد، ویژگی دیگری نیز دارد به عنوان مثال اگر C3 به آخر شماره فنی اضافه شود یعنی آن

بلبرینگ دور بالاست و به همین ترتیب …
در این مقاله به معرفی تمامی پسوند بلبرینگ ها و پیشوندهای آن می پردازیم.

A

انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد در همان اندازه و ابعاد.به عنوان یک قانون کلی معنی آن وابسته به نوع بیرینگ یا سریهای بیرینگ خواهد داشت.به عنوان مثال ۴۲۱۰A : بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه است که بدون شیار جازنی ساچمه تولید شده است. همچنین ۳۲۲۰A: بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه است که بدون شیار جازنی تولید شده است.

AC

بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه با زاویه تماسی ۲۵ درجه

ADA

طراحی داخلی اصلاح شده، شیار خار فنری اصلاح شده در رینگ خارجی، دو قسمت رینگ داخلی به کمک یک رینگ نگهدارنده، یکپارچه شده است

ADB

طراحی داخلی اصلاح شده، شیار خار فنری اصلاح شده در رینگ خارجی، دو قسمت رینگ داخلی به کمک یک رینگ نگهدارنده، نگه داشته میشود

B

انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی در همان اندازه و ابعاد.به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به نوع بیرینگ خواهد داشت.به عنوان مثال ۷۲۲۴B بلبرینگ تماس زاویهای تک ردیفه با زاویه تماسی ۴۰ درجه است.همچنین ۳۲۲۱۰B رولبرینگ مخروطی با زاویه تماس تند(زیاد)است.

(Bxx(x

به همراه دو یا سه عدد معرف گونههای متفاوت با طرح استاندارد است که با استفاده از پسوندهای کلی نمیتوان آنها را نشان داد به عنوان مثال B20 تلرانس پهنا کاهش یافته است.

C

انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی در همان اندازه و ابعاد.به عنوان یک قانون کلی معنی آن وابسته به نوع بیرینگ است.به عنوان مثال ۲۱۳۰۶C رولبرینگ کروی به همراه رینگ داخلی بدون لبه، غلتکهای متقارن، رینگ راهنمای شناور و قفسه پنجره ای از جنس فولاد پرسکاری است.

CA

1.رولبرینگ کروی با طرح C به همراه لبه های نگهدارنده بر روی رینگ داخلی قفسه ماشینکاری
۲-بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه برای نصب جفتی. دو ردیف یاتاقان پشت به پشت یا در رو به روی هم با یک لقی در محور داخلی قرار میگیرند که این لقی کمتر از CB است.

CAC

رولبرینگ کروی با طرح CA به همراه تقویت هدایت کننده غلتکها

CB

1.بلبرینگ تماس زاویهای تک ردیفه برای نصب جفتی. دو ردیف بیرینگ پشت به پشت یا در رو به روی هم همچنین دارای لقی نرمال قبل از نصب است
۲٫لقی محوری کنترل شده در بلبرینگ تماس زاویهای دو ردیفه

CC

1. رولبرینگ کروی با طرح C به همراه تقویت راهنمای غلتکها
۲٫ بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه برای نصب جفتی. دو ردیف بلبرینگ پشت به پشت یا در روبروی هم همچنین دارای لقی محوری داخلی بزرگتر از معمول CB قبل از نصب هستند.

CLN

رولبرینگ مخروطی با تلرانسی برابر با کلاس ۶X استاندارد ISO.

CL0

رولبرینگ مخروطی اینچی به همراه تلرانسی برابر با کلاس ۰  استاندارد ANSI/ABMA  ۱۹٫۲:۱۹۹۴

CL00

رولبرینگ مخروطی اینچی به همراه تلرانسی برابر با کلاس ۰۰ استاندارد  ۱۹٫۲:۱۹۹۴  ANSI/ABMA

CL3

رولبرینگ مخروطی اینچی به همراه تلرانسی برابر با کلاس ۳ استاندارد ANSI/ABMA 19.2:1994

CL7C

رولبرینگ مخروطی با رفتار خاص اصطکاکی و حداکثر دقت حرکتی

CN

لقی داخلی نرمال، بطور معمول با حروف اضافی برای نشان دادن محدوده ی لقی کاهش یافته یا جابجا شده بکار برده می شود. مثال:
CNH نیمه ی بالایی محدوده ی لقی
CNL نیمه ی پایینی محدوده ی لقی
CNM دو ربع میانی محدوده ی لقی
CNP نیمه ی بالایی و نیمه ی پایینی محدوده ی لقی حروف L، M، H و P با یکدیگر برای تعیین کلاس های لقی C2 ، C3 ، C4 ، C5 مورد استفاده قرار می گیرند.

CV

رولبرینگ استوانه ای بدون قفسه به همراه اصلاح طرح داخلی

CS

آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) تقویت شده به همراه یک ورق فولادی که در یک سمت بیرینگ قرار گرفته است

2CS

آب بند تماسی از نوع CS در دو طرف بیرینگ

CS2

آب بند تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM) تقویت شده به همراه ورق فولادی در یک طرف یاتاقان مورد استفاده قرار گرفته است.

2CS2

آب بند تماسی از نوع CS2 در دو طرف بیرینگ

CS5

آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین هیدروژنه (HNBR) تقویت شده به همراه ورق فولادی در یک طرف یاتاقان مورد استفاده قرار گرفته است.

2CS5

آب بند تماسی از نوع CS5 در دو طرف بیرینگ

C1

بیرینگ با لقی داخلی کمتر از C2

C2

بیرینگ با لقی داخلی کمتر از نرمال CN

C3

بیرینگ با لقی داخلی بیشتر از نرمال CN

C4

بیرینگ با لقی داخلی بشتر از C3

C5

بیرینگ با لقی داخلی بیشتر از C4

C02

بیرینگ با تلرانس کاهش یافته بیشتر برای حرکت با دقت بالا در رینگ داخلی یک مجموعه یاتاقان کامل

C04

بیرینگ با تلرانس کاهش یافته ی بیشتر برای حرکت با دقت بالا در رینگ خارجی یک مجموعه ی یاتاقان کامل

C08

C02+C04

C083

C02+C04+C3

C10

بیرینگ با تلرانس کاهش یافته برای قطرهای داخلی و خارجی

D

انحراف یا اصلاح طراحی داخلی با همان اندازه ابعادی، به عنوان یک قانون کلی معنی حروف به سری بیرینگ خاص بستگی خواهد داشت. به عنوان مثال ۳۳۱۰D بیرینگ تماس زاویه ای به همراه رینگ داخلی دو تکه است

DA

بیرینگ با شیار خار فنری اصلاح شده بر روی رینگ خارجی است که دو رینگ داخلی با استفاده از یک رینگ نگه دارنده، یکپارچه شده است

DB

دو بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه ۱٫ بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه ۲٫ رولبرینگ تک ردیفه مخروطی که برای نصب پشت به پشت جفت شده اند. حروف ادامه  DB نشان دهنده بزرگی لقی داخلی محور یا پیشبار در جفت بیرینگ استفاده شده است

A          پیش بار کم

C          پیش بار زیاد

C          لقی داخلی محوری زیاد بر حسب میلی متر

GB          پیش بار متوسط

CB          لقی داخلی محوری نرمال

B          پیش بار متوسط

AC          لقی محوری داخلی کمتر از حد نرمال CB است

GA         پیش بار کم

G         پیش بار خاص بر حسب daN

CC         لقی محوری داخلی بزرگتر از نرمال CB است

برای رولبرینگ های مخروطی جفتی طراحی و چیدمان رینگ های میانی بین رینگ داخلی و خارجی با استفاده از دو رقم بین DB و حروف بالاتر تعیین میشوند.

DF

دو بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه، بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه یا رولبرینگ مخروطی تک ردیفه که با پیکربندی روبه رو جفت شده اند حروف بعد از DF در قسمت DB تعریف شده است

DT

دو بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه، بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه یا رولبرینگ مخروطی تک ردیفه که با پیکربندی پشت هم مورد استفاده قرار گرفته اند. برای رولبرینگ های مخروطی جفتی برای رینگ های میانی بین رینگ داخل با خارجی یا دو عدد که بعد از DT قرار می گیرند تعیین می شوند.

E

انحراف یا اصلاح طراح داخلی با همان اندازه ابعادی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری بیرینگ خاص مورد استفاده خواهد داشت. معمولاً اجزای غلتنده تقویت شده اند. به عنوان مثال ۲۷۱۲BE یک بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه با زاویه تماس ۴۰ درجه و طراحی داخلی بهینه است.

EC

رولبرینگ سیلندری تک ردیفه با طراحی داخلی بهینه و تماس انتهایی و لبه ها(فلنج) اصلاح شده است

ECA

رولبرینگ کروی با طراحی CA به همراه غلتکهای تقویت شده.

ECAC

رولبرینگ کروی با طراحی CAC که غلتکها تقویت شده

F

قفسه فولادی یا ریخته گری شده (چدنی) خاص، که نسبت به غلتنده ها هم مرکز شده است. طرحها و جنسهای متفاوت با استفاده از حروف F مشخص میشود. به طور مثال F1

FA

قفسه فولادی یا ریختهگری شده (چدنی) خاص، هم مرکز شده با رینگ خارجی

FB

قفسه فولادی یا ریختهگری شده (چدنی) خاص، هم مرکز شده با رینگ داخلی

G

بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه برای کاربردهای جفتی. دو بیرینگ پشت به پشت یا روبروی هم با یک لقی مشخص محوری قبل از نصب قرار خواهند گرفت

..G

بیرینگ پرشده با گریس، حروف بعدی دمای کاری گریس و حروف سوم نوع گریس را مشخص میکند. انواع مختلف حروف دوم به صورت زیر است:

E          گریس فشار بالا EP

H,J          گریس دما بالا ۲۰ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد

W,X          گریس دما بالا ۴۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد

F           گریس سازگار با صنایع غذایی

M          گریس دما متوسط، ۳۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد

L         گریس دما پایین، ۵۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد

حروف ادامه در کد گریس میزان تفاوت گریس از انواع استاندارد را نشان میدهد. اعداد ۱، ۲ و ۳ کمتر از مقدار استاندارد، ۴ تا ۹ مقدار بیشتر از استاندارد را نشان میدهند. به طور مثال:

GEA          گریس  EP پر شده با مقدار استاندارد

GLB2           گریس دما پایین با ۱۲ تا ۲۵ درصد پرشدگی بیرینگ است

GA

بلبرینگ تماس زاویهای تک ردیفه برای کاربردهای دوتایی. دو بیرینگ به صورت پشت به پشت یا روبروی هم و با یک پیش بار کم قبل از نصب مورد استفاده قرار میگیرند

GB

بلبرینگ تماس زاویهای تک ردیفه برای کاربردهای دوتایی. دو بیرینگ به صورت پشت به پشت یا روبروی و با یک پیش بار متوسط قبل از نصب مورد استفاده قرار میگیرند

GC

بلبرینگ تماس زاویهای تک ردیفه برای کاربردهای دوتایی. دو بیرینگ به صورت پشت به پشت یا روبروی و با یک پیش بار زیاد قبل از نصب مورد استفاده قرار میگیرند

GJN

بیرینگ پرشده با گریس با پایه پلی اوره (Polyurea ) با غلظت ۲ مطابق با مقیاس NLGI برای محدوده دمایی ۳۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد (درجه پرشدگی گریس نرمال)

GXN

بیرینگ پرشده با گریس با پایه پلی اوره (Polyurea ) با غلظت ۲ مطابق با مقیاس NLGI برای محدوده دمایی ۴۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد (درجه پرشدگی گریس نرمال)

H

قفسه نوع Snap، از جنس فولاد سخت شده و پرسکاری شده است.

HA

بیرینگ به همراه سختی سطحی بالا، در بیشتر نامگذاری ها عددی بعد از HA بیان می شود که به ترتیب معرف موارد زیر خواهد بود:

۰          بیرینگ کامل

۲          رینگ خارجی

۴         رینگ خارجی، رینگ داخلی به همراه عنصر غلتشی

۶          رینگ خارجی و عنصر غلتشی

۱          رینگ داخلی و خارجی

۳          رینگ داخلی

۵         عنصر غلتشی

۷        رینگ داخلی و عنصر غلتشی

HB

بیرینگ و اجزای بیرینگ سخت کاری Bainite شده اند. این نامگذاری هم همراه با یکی از اعداد بیان شده در HA  بیان شده است

HC

بیرینگ و اجزای بیرینگ از مواد سرامیکی تولید شدهاند. این نامگذاری هم همراه با یکی از اعداد بیان شده در  HA بیان شده است.

HE

بیرینگ و اجزای بیرینگ از جنس فولاد و با روش ریختهگری در خلاء تولید شدهاند. این نامگذاری هم همراه با یکی از اعداد بیان شده در HA بیان شده است

HM

بیرینگ و اجزای بیرینگ سخت کاری مارتنزیت شده اند. این نامگذاری هم همراه با یکی از اعداد بیان شده در  HA بیان شده است.

HN

بیرینگ و اجزای بیرینگ عملیات حرارتی سطحی شده اند. این نامگذاری هم همراه با یکی از اعداد بیان شده در HA بیان شده است

HT

گریسهای پرکننده برای عملکرد در دمای بالا (۲۰ تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد) این نامگذاری دارای دو حرف است که در ادامه گریس اصلی بیان مشود. یکی از آنها درجه پراکندگی و دیگری به صورت زیر بعد از HTxx تعریف می شود. به عنوان مثال نام ها به صورت : HT22، HTB، یا HT248 بیان می شوند.

A          پرکنندگی گریس کمتر از استاندارد

C          پرکنندگی گریس بیشتر از %۷۰

F7        پرکنندگی گریس بیشتر از استاندارد

B          پرکنندگی گریس بیشتر از استاندارد

F1          پرکنندگی گریس کمتر از استاندار

F9         پرکنندگی گریس بیشتر از ۷۰%

HV

بیرینگ و اجزای بیرینگ از فولاد ضد زنگ با قابلیت سخت کاری تولید شده اند. این نامگذاری هم همراه با یکی از اعداد بیان شده در HA بیان شده است

J

قفسه فولادی پرسکاری شده، هم مرکز شده با عنصر غلتان، غیرسخت کاری شده و دارای طراحیهای متفاوت که با یک عدد بعد از J مشخص میشود.مانند J1

JR

قفسه با استفاده از دو واشر تخت سخت نشده فولادی به یکدیگر پرچ شده اند

K

رینگ داخلی مخروط، مخروط ۰۱:۱۲

K30

رینگ داخلی مخروط، مخروط ۰۱:۳۰

LHT

گریس پرکننده برای دماهای بالا و پایین (۴۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد)  دو عدد بعد از LHT ارایه میشوند که یکی معرفی کننده نوع گریس و عدد بعدی ترکیبی از موارد بیان شده در HT هستند که درجه پرکنندگی گریس را نشان می دهد. .به عنوان مثال: ,HT23، LHT23C، یا LH23F7

LS

آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) یا پلی اوره (AU) با یا بدون ورق تقویت کننده فولادی

2LS

آب بند تماسی از نوع LS که در دوطرف بیرینگ وجود دارد

LT

گریس برای دمای پایین (۵۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد) .دارای دو عدد در ادامه نامگذاری است که اولی معرف نوع گریس است وحرف بعدی ترکیبی است که بیشتر در HT بیان شده است  و میزان پرکنندگی گریس را مشخص میکند. به عنوان مثال: LT10، LT، یا LTF

L4B

رینگ بیرینگ و عنصر غلتشی دارای پوشش سطحی خاص است

L5B

عنصر غلتشی دارای پوشش سطحی خاص است

L5DA

بیرینگ بدون سایش با عنصر غلتشی پوششدار

L7DA

بیرینگ بدون سایش با عنصر غلتشی وسطوح غلتش پوششدار

M

قفسه برنجی ماشینکاری شده و هم مرکز با اجزای غلتشی. دارای طراحیهای متفاوت است که درجههای آن با اعداد بعدی مشخص می شود مانند: M2 و MC

MA

قفسه برنجی ماشین کاری شده هم مرکز با رینگ خارجی.

MB

قفسه برنجی ماشین کاری شده هم مرکز با رینگ داخلی.

ML

قفسه برنجی پنجرهای یک تکه، هم مرکز با رینگ داخلی یا خارجی وابسته به سایز بیرینگ است.

MT

گریس پرکننده برای دمای متوسط (۳۰ تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد) دو عدد بعد از آن بیان میشود که اولی معرفی نوع گریس و حرف بعدی ترکیبی است که بیشتر در HT بیان شده است  و میزان پرکنندگی گریس را مشخص میکند.به عنوان مثال: MT23، MT37F9، یا MT47

MP

قفسه برنجی پنجرهای یک تکه، پرچ وبرقو شده هم مرکز با رینگ داخلی یا خارجی وابسته به سایز بیرینگ است.

MR

قفسه برنجی پنجرهای یک تکه، هم مرکز با عنصرغلتشی.

N

شیار خار فنری بر روی رینگ خارجی

NR

شیار خار فنری بر روی رینگ خارجی به همراه خار فنری

N1

یک شیار (notch)   بر روی یک صفحه رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاه

N2

دو شیار (notch ) با زاویه ۱۸۰ درجه بر روی یک صفحه رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاه

P

قفسه ساخته شده با تزریق پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه از جنس پلی آمید ۶٫۶ هم مرکز با عنصر غلتشی

PH

قفسه ساخته شده با تزریق پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه از جنس پلی اتراترکتون (PEEK) هم مرکز با عنصر غلتشی

PHA

قفسه ساخته شده با تزریق پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه از جنس پلی اتراترکتون (PEEK) هم مرکز با رینگ خارجی

PHAS

قفسه ساخته شده با تزریق پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه از جنس پلی اتراترکتون (PEEK) هم مرکز با رینگ خارجی،  دارای شیارهای روانکاری شده، راهنما بر روی سطح

P4

از نظردقت ابعادی حرکتی مطابق با کلاس ۴ استاندارد ISO

P5

از نظردقت ابعادی حرکتی مطابق با کلاس ۵ استاندارد ISO

P6

از نظردقت ابعادی حرکتی مطابق با کلاس ۶ استاندارد ISO

P62

C2+P6

P63

C3+P6

Q

دارای هندسه داخلی و سطح پرداخت بهینه شده (رولبرینگ مخروطی)

R

1.رینگ داخلی به همراه فلنج خارجی
۲٫سطح حرکت قوسی (بیرینگهای چرخی)

RS

آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین(NBR) در یک طرف بیرینگ با یا بدون ورق فولادی تقویت کننده

2RS

آب بند تماسی RS که آب بند در دوطرف بیرینگ وجود دارد.

RS1

آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)  در یک طرف بیرینگ با ورق فولادی تقویت کننده

2RS1

آب بند تماسی RS که آب بند در دوطرف بیرینگ وجود دارد.

RS1Z

آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) در یک طرف بیرینگ،به همراه یک حفاظ فلزی در طرف دیگر بیریگ

RS2

آب بند تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM)  در یک طرف بیرینگ با ورق فولادی تقویت کننده

2RS2

آب بند تماسی RS2 که آب بند در دوطرف بیرینگ وجود دارد.

RSH

آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) در یک طرف بیرینگ،به همراه ورق فولادی تقویت کننده در طرف دیگر بیریگ

2RSH

آب بند تماسی RSH که آب بند در دوطرف بیرینگ وجود دارد.

2RSL

آب بند تماسی RSL که آببند در دوطرف بیرینگ وجود دارد.

RZ

آب بند تماسی با اصطکاک کم از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) در یک طرف بیرینگ،به همراه ورق فولادی تقویت کننده در طرف دیگر بیریگ

2RZ

آب بند تماسی RZ که آببند در دوطرف بیرینگ وجود دارد.

S0

رینگ بیرینگ یا واشر مورد استفاده در بیرینگ تا دمای کاری ۱۵۰ درجه سانتیگراد پایداری ابعادی دارند

S1

رینگ بیرینگ یا واشر مورد استفاده در بیرینگ تا دمای کاری ۲۰۰ درجه سانتیگراد پایداری ابعادی دارند

S2

رینگ بیرینگ یا واشر مورد استفاده در بیرینگ تا دمای کاری ۲۵۰ درجه سانتیگراد پایداری ابعادی دارند

S3

رینگ بیرینگ یا واشر مورد استفاده در بیرینگ تا دمای کاری ۳۰۰ درجه سانتیگراد پایداری ابعادی دارند

S4

رینگ بیرینگ یا واشر مورد استفاده در بیرینگ تا دمای کاری ۳۵۰ درجه سانتیگراد پایداری ابعادی دارند

T

قفسه پنجرهای تقویت شده با رزین فنولی، هم مرکز با عنصر غلتشی.

TB

قفسه پنجرهای تقویت شده با رزین فنولی، هم مرکز با رینگ داخلی.

TH

قفسه نوع Snap تقویت شده با رزین فنولی، هم مرکزباعنصر غلتشی.

TN

قفسه از جنس پلی آمید ۶٫۶ تولید شده به روش تزریق پلاستیک، هم مرکز با عنصر غلتشی

TNH

قفسه از جنس پلی اتراترکتون (PEEK)  تقویت شده با الیاف شیشه و هم مرکز با عنصر غلتشی

TNHA

قفسه از جنس پلی اتراترکتون (PEEK)  تقویت شده با الیاف شیشه و هم مرکز با عنصر خارجی

TN9

قفسه از جنس پلی آمید ۶٫۶ تولید شده به روش تزریق پلاستیک، هم مرکز با عنصر غلتشی

U

U به همراه یک عدد که مشخص کننده رینگ داخلی (Cone) یا خارجی (Cup) یک بیرینگ غلتشی مخروطی است همراه می شود که تلرانس عرضی یا (پهنا) آن کاهش می یابد مانند:
دارای تلرانس عرضی(پهنا) ۰/۰,۰۵
دارای تلرانس عرضی(پهنا) ۰/۰,۱۰

V

بیرینگ بدون قفسه

…V

زمانی که V به همراه حرف دوم ترکیب میشود که معرف گروه متفاوت است و همچنین حرف سوم و یا چهارم انواعی  را پوشش میدهد که در پسوندهای استاندارد پوشش داده نشده است به عنوان مثال:

VA         بیرینگ با کاربردخاص

VE          بیرینگ با ابعاد داخلی و خارجی متفاوت

VG        بیرینگ با کیفیت و تلرانس متفاوت از انواع استاندارد

VT        بیرینگ با روان کاری.

VB          بیرینگ با ابعاد خارجی متفاوت.

VL          بیرینگ به همراه پوشش.

VS         بیرینگ بالقی و پیش بار

VU         دیگر کاربردهای خاص

VA201

بیرینگ برای کاربردهای دما بالا(چرخ واگن کورهها).

VA208

بیرینگ برای کاربردهای دما بالا

VA216

بیرینگ برای کاربردهای دما بالا

VA228

بیرینگ برای کاربردهای دما بالا

VA301

بیرینگ برای کاربردهای مانند موتور کشنده.

VA305

بیرینگ برای کاربردهای مانند موتور کشنده بعلاوه روشهای بازرسی خاص.

VA3091

بیرینگ برای کاربردهای مانند موتور کشنده، به همراه پوشش اکسید آلومینیوم بر سطح خارجی رینگ خارجی برای مقاومت الکتریکی تا ۱۰۰۰ ولت جریان مستقیم

VA350

بیرینگ برای کاربردهای وسایل نقلیه ریلی

VA380

بیرینگ برای کاربردهای وسایل نقلیه ریلی مطابق با استاندارد ۱۲۰۸۰:۱۹۹۸EN

VA405

بیرینگ برای کاربردهای ارتعاشی

VA406

بیرینگ برای کاربردهای ارتعاشی به همراه پوشش خاص PTFE  در سطح داخلی رینگ

VC025

بیرینگ به همراه اجزا عملیات طراحی شده برای کاربرد در محیطهای به شدت آلوده.

VE240

بیرینگ CARB اصلاح شده برای جابجاییهای محوری بیشتر

VE447

واشر شفت دارای سه سوراخ رزوه شده با فاصله یکسان در یک جهت هستند که برای اتصال به قلاب جرثقیل کاربرد دارند

VE552

رینگ خارجی دارای سه سوراخ رزوه شده با فاصله یکسان در یک جهت هستند که برای اتصال به قلاب جرثقیل کاربرد دارند

VE553

مشابه با VE552

VE632

واشر نشیمنگاه، دارای سه سوراخ رزوه شده با فاصله یکسان در یک جهت هستند که برای اتصال به قلاب جرثقیل کاربرد دارند

VG114

قفسه فولادی پرس شده به همراه سخت کاری سطحی.

VH

رولبرینگ استوانهای بدون قفسه به همراه مجموعه غلتکهای نگهدارنده (self-retaining)

VL0241

بیرینگ با پوشش سطح خارجی رینگ خارجی اکسیدآلومینیوم برای مقاومت الکتریکی تا ۱۰۰۰ ولت جریان مستقیم

VL2071

بیرینگ با پوشش سطح خارجی رینگ داخلی اکسیدآلومینیوم برای مقاومت الکتریکی تا ۱۰۰۰ ولت جریان مستقیم

VQ015

رینگ داخلی به همراه سطح غلتشی منحنی شکل برای افزایش غیر همراستایی مجاز.

VQ424

دقت حرکتی بالاتر از C08

VT143

گریس EP به همراه غلیظ کننده لیتیمی مطابق با کلاس ۲ مقیاس NLGI برای دمای ۲۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد (پرکنندگی معمولی).

VT378

گریس EP به همراه غلیظ کننده آلومینیومی مطابق با کلاس ۲ مقیاس NLGI برای دمای ۲۵ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد (پرکنندگی معمولی).

W

بیرینگ بدون شیار و سوراخ روانکاری در رینگ خارجی.

WT

گریس پرکننده برای دماهای بالا (۴۰ تا ۱۶۰ درجه سانتی گراد)  دارای دو عدد بعد از خود است که عدد اول معرف نوع گریس و عدد دوم ترکیبی است از نامگذاری HT که پیش تر بیان شده است  و معرف میزان پرکنندگی روغن خواهد بود. به عنوان مثال: WT یا WTF1

W20

بیرینگ دارای سه سوراخ روان کاری در رینگ خارجی.

W26

بیرینگ دارای شش سوراخ روان کاری در رینگ داخلی.

W33

بیرینگ دارای شیار به همراه سه سوراخ روان کاری در رینگ خارجی

W33X

بیرینگ دارای شیار به همراه شش سوراخ روان کاری در رینگ خارجی.

W513

بیرینگ دارای شش سوراخ روان کاری در رینگ داخلی و شیار و سه سوراخ روان کاری در رینگ خارجی.

W64

بلبرینگ با روغن جامد

W77

بلبرینگ نوع W33  با سوراخ های روانکار پرشده

X

1.ابعاد خارجی (مرزی) تغییرکرده است تا استاندارد ISO  را تایید کند
۲…سطح حرکت استوانهای ( برای بیرینگ چرخی)

Y

قفسه برنجی پرس کاری شده، هممرکز با عنصر غلتشی، دارای طراحی و جنس متفاوت که به حروف بعد از نام گذاری Y مانند Y1 معرفی می شوند

Z

حفاظ ورق فولادی پرسکاری شده در یک طرف بیرینگ قرار دارد

2Z

حفاظ (پوشش) بیرینگ Z  در دوطرف بیرینگ قرار دارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.